Tải Game

qrcode

Hoạt Động Đấu Giá

09/09/2020

Giới Thiệu Hoạt Động

  • Hoạt động Bang kết thúc xong,thưởng sẽ được gửi đến đấu giá bang,thành viên bang có thể đấu giá để mua hoặc mua trọn 
  • Đạo cụ mua thành công qua đấu giá sẽ được gửi về hộp thư.Đồng thời nếu đấu giá ,KnB đấu giá cũng sẽ được gửi về cho người chơi qua thư 

Đạo cụ chưa bán được qua Đấu giá bang sẽ được gửi qua đấu giá toàn server,hoạt động này sẽ kết thúc lúc 10h tối mỗi ngày

Cảm ơn các huynh/tỷ rất nhiều

-Mẫn Mẫn-